Artist: رادیو پرده‌دری - نوار دوازدهم تکنولوژی‌های باروری در ایران ( ۱)

این هفته در نوار دوازدهم زینب میزبان برنامه به همراه فرانک مهمان قدیمی و تیبا پرده‌در جدید به صحبت درباره تکنولوژی‌های کمک باروری در ایران و به طور کلی تابوهای مرتبط با آن صحبت می‌کنند.

اشتراک گذاری

این هفته در نوار دوازدهم زینب میزبان برنامه به همراه فرانک مهمان قدیمی و تیبا پرده‌در جدید به صحبت درباره تکنولوژی‌های کمک باروری در ایران و به طور کلی تابوهای مرتبط با آن صحبت می‌کنند.

طی برنامه توضیحی درباره فرآیند اهداء جنین ارائه نشد که آن را در این بخش اضافه می‌کنیم:

اهداء جنین یک فرآیند تکنولوژیک پزشکی-اجتماعی است که جنین تشکیل‌شده از طریق لقاح مصنوعی بین تخمک و اسپرم دو نفر، به رحم نفر سومی که قرار است باردار شود منتقل می‌شود.

یادآوری می‌کنیم که هر شخص بارداری الزاماً به عنوان «مادر» هویت‌یابی نمی‌کند و استفاده از کلمات «پدر» و «مادر» به جای «والدین» نگاه دربرگیرنده‌ای ندارد و باعث نادیده گرفته شدن افراد و هویت‌های جنسیتی بسیاری می‌شود.

اشتراک گذاری