Artist: رادیو پرده‌دری نوار یازدهم: رابطه جنسی بین افراد با اندام جنسی منتسب به زنانه با صدف و میدا (۳)

این هفته در ادامه نوار دهم، زینب به همراه فرانک و مهمان‌های برنامه میدا و صدف، به صحبت درباره تجربه میدا و صدف در مواجهه با سوال‌ها و باورهای اشتباه جامعه درباره رابطه دو فرد با اندام منتسب به زنانه صحبت می‌کنند.

اشتراک گذاری

این هفته در ادامه نوار دهم، زینب به همراه فرانک و مهمان‌های برنامه میدا و صدف، به صحبت درباره تجربه میدا و صدف در مواجهه با سوال‌ها و باورهای اشتباه جامعه درباره رابطه دو فرد با اندام منتسب به زنانه صحبت می‌کنند.

اشتراک گذاری